JORDI PONSETÍ VALIENTE Arquitecte

Postgrau en gestió urbanística per la UPC

Redacció de projectes bàsics i d’execució.

 

Direcció d’obres.

 

Projectes d’urbanització.

 

Assessorament en gestió urbanística.

 

Tramitació de permisos d’obra i Llicències d’Activitats.

 

Projectes “as-build” i legalitzacions.

 

Compromís en el temps de redacció del projecte.

 

Alta qualificació de l’equip de col.laboradors.

 

Gestions amb les Administracions Locals.

 

Gestions amb les diferents companyies de serveis.

 

Estudis de viabilitat de promocions immobiliàries.

 

Adequació del projecte al pressupost establert pel client.

 

Negociació econòmica amb els industrials.

 

Control econòmic de l’obra.

 

Representació del client davant el constructor.

 

Proposició d’alternatives per optimitzar el procés constructiu.

 

Assessorament al client durant tot el procés de l’obra.

 

Independència enfront tercers.

 

Col.laboració amb el client en la venda del producte.